manba

№10 Dars - Yii da modal va ajaxdan foydalanish.

№10 Dars - Yii da modal va ajaxdan foydalanish.

Ajax so`rovi bilan ma`lumotlar omboriga modaldan foydalanib ma`lumotlar qo`shish masalasini ko`rib chiqamiz. Avvalambor ma`lumotlar omborida jadval yaratishdan boshlaymiz. Buning uchun quyidagi havoladagi koddan foydalanib jadval yaratamiz. Model hosil qilamiz va index.php viewimizga quyidagicha kod kiritamiz.

/protected/views/site/index.php

<?php
  $this->widget('bootstrap.widgets.TbButton',array(
    'label' => Yii::t('Message', 'Add'),
    'type' => 'primary',
    'size' => 'medium',
    'htmlOptions'=>array(
      'onclick'=>' 
        $(".ui-dialog-titlebar > #ui-dialog-title-dialog_form").text("Modal");
        $("#dialog_form .update-dialog-content ").html("<h4><i>Loading... </i><h4>");
        addcompany();
        $("#dialog_form").dialog("open");
        return false;'
    ),
  ));
?>
<?php
  $this->beginWidget('zii.widgets.jui.CJuiDialog', array(
    'id' => 'dialog_form',
    'options' => array(
      'title' => 'qale',
      'autoOpen' => false,
      'modal' => true,
      'position' => array(center,60),
      'width' => 550,
      'resizable' => false,
    ),
    'htmlOptions'=>array('style'=>'opacity:1;'),
  ));
?>
<div class="update-dialog-content"></div>
<?php $this->endWidget(); ?>
<script type="text/javascript">
 function addcompany()
{
  <?php echo CHtml::ajax(array(
    'url'=>array( 'site/create' ),
    // modal formasining ichidagi qiymatlarni serverga jo`natmoqda
    'data'=> "js:$('#dialog_form div.form form' ).serialize()",
    'type'=>'post',
    'dataType'=>'json',
    'success'=>"function(data){
    // natija birinchi bor "failure" qaytadi. Agarda xatolik bo`lib "save" qila olmasa ham "failure" qaytadi
        if (data.status == 'failure')
        {
          $('.ui-dialog-titlebar > #ui-dialog-title-dialog_form').text('Add company');
          $('#dialog_form .update-dialog-content ').html(data.div);           
          // qachonki "add" viewimizdagi button bosilsa yana shu funksiyaga murojaat qiladi
    $('#dialog_form div.form form').submit(addcompany);           
        }
        if(data.status == 'success')
        {
           // yuborilgan qiymatlar jadvalga qo`shilishi muvofaqiyatli tugasa, modal oynamiz yopiladi
          $('#dialog_form').dialog('close');
          // $.fn.yiiGridView.update('add-grid');
        }
        if(data.status == 'exist')
        {
          // serverdan qandaydir xatolik qaytsa
          alert('xato');
        }
      }",
      ))
  ?>
  return false;
}
</script>

va "site" controllerimizga quyidagicha action qo`shamiz:

/protected/controllers/site

public function actionCreate()
 {
 $model = new Company;
    if( isset( $_POST['Company'] ) )
    { 
       // kelgan POST qiymatlar model attributlariga berilmoqda
       $model->attributes = $_POST['Company'];
       if( $model->save() ) 
       {
           if (Yii::app()->request->isAjaxRequest)
           {
               Yii::app()->clientScript->scriptMap['jquery.js'] = false;
                echo CJSON::encode( array(
        'status' => 'success',
        'div' => 'created',
     ));
     exit();
 }
 else
     $this->redirect( array( 'add' ) );
        }
    }
    if (Yii::app()->request->isAjaxRequest)
    {
        Yii::app()->clientScript->scriptMap['jquery.js'] = false;
        Yii::app()->clientScript->scriptMap['bootstrap.min.js'] = false;
        Yii::app()->clientScript->scriptMap['bootstrap.notify.js'] = false;
        Yii::app()->clientScript->scriptMap['bootstrap.bootbox.min.js'] = false;
        echo CJSON::encode( array(
          'status' => 'failure',
          'div' => $this->renderPartial('add',array(
          'model'=>$model,
          ),true,true),
        ));
        exit();
}
}

"add" viewimizning ko`rinishi quyidagicha bo`ladi:

/protected/views/site/add.php

<div class="form">
  <?php
  $form = $this->beginWidget('bootstrap.widgets.TbActiveForm', array(
    'id'=>'add-form',
    // forma ichidagi komponentlarimizning tartiblanishini belgilash
    'type'=>'horizontal',
  )); ?>
  <table>
    <tbody>
      <tr>
        <td>
          <?php echo $form->label($model,'company'); ?>
        </td>
        <td colspan="2">
          <?php echo $form->textField($model,'company'); ?>
          <div><?php echo $form->error($model,'company'); ?></div>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <?php echo $form->label($model,'site'); ?>
        </td>
        <td colspan="2">
          <?php echo $form->textField($model,'site'); ?>
          <div><?php echo $form->error($model,'site'); ?></div>
        </td>
      </tr>  
    </tbody>
  </table>
  <div class="buttonswrap">
    <?php $this->widget('bootstrap.widgets.TbButton', array('buttonType'=>'submit', 'type'=>'primary', 'label'=>'Save')); ?>
  </div>
  <?php $this->endWidget(); ?>
</div><!-- form -->

Ko`rib turganingizdek ma`lumotlarni modal komponenti orqali qo`shmoqdamiz. Bu yerda web ilovamiz qayta yuklanmay turib server bilan ishlamoqda. Bu ishimiz web ilovalarni client interfeysini qilayotganimizda ancha foydali bo`ladi. Ancha qulay va samarali.

Manba:


JONNY - Texnoman foydalanuvchisi

Muallif haqida

JONNY Arduino, Java, C#, Android, Windows, Linux, Debian, Javascript. O'zbekistonni rivojlantiramiz! Dasturlash orqali vatanimizni yangi marralarga olib chiqamiz.


Qiziq bo‘ladi:


Birinchi bo‘ling!

Iltimos, fikr bildirish uchun saytga kiring yoki ro‘yxatdan o‘ting!